Všeobecné obchodní podmínky

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webové prezentace www.epsychologie.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

Mgr. Kristýnou Tronečkovou,
se sídlem
Dimitrovova 1962/29, Svitavy 568 02
IČ: 07340974

Telefonní číslo: +420736633466
Kontaktní e-mail: 
kristyna@epsychologie.cz
jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.
  • Jaké služby poskytujeme?
   Nabízím služby online psychologické a psychoterapeutické konzultace (dále společně jen jako „služby“). Různé varianty konzultací včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena za služby Vám bude sdělena v průběhu objednávání telefonicky a zaslanou fakturou po podáním závazné objednávky.
  •  
  • Na co se smlouva vztahuje?
   Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.
  •  
  • Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
   O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. v opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  •  
  • Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
   Jako spotřebitel máte především:
   – právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4 těchto obchodních podmínek);
   – právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).
  •  
  • Čím se řídí náš právní vztah?
   Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
   – těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
   – Reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
   – Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
   – podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy
   a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
   – zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
   – zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
   Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  •  
  • Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
   Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
   Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
  •  
 • SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
   Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu. 
  •  
  • Jak si objednáte psychologické či psychoterapeutické sezení?
   Po objednání kontaktu na webových stránkách se vám zpravidla ozveme do druhého pracovního dne. Po závazné rezervaci termínu bude vygenerována faktura a vy ji obratem zaplatíte. Závaznou rezervací si objednáváte psychologické či psychoterapeutické sezení.
  •  
  • Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?
   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je provedena závazná rezervace termínu. Vystavená faktura Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).
  •  
  • Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
   Cena za psychologické a psychoterapeutické sezení zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní.
   v případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
   Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
   Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek.
  •  
  • Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
   Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.
  •  
  • Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
   V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
  •  
  • V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
   Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme provedení v jiném světově uznávaném jazyce.
  •  
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY a POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  • Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby?
   Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.
  •  
  • Kdy nastane splatnost ceny?
   Cena je splatná okamžitě po zaslání faktury, aby mohl být dohodnutý termín rezervován. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
  • V jaké měně můžete platit?
   Platba služby je možná v českých korunách (Kč) případně v jiné měně po předchozí domluvě.
  • Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?
   Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.
  •  
  • Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?
   V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytneme Vám službu v termínu a v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodneme.
  •  
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Jak můžete od smlouvy odstoupit?
   Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na e-mail. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služby, která byla upravena podle přání klienta nebo pro jeho osobu. Každé sezení po proběhnutí první konzultace je pak přímo upravováno pro potřeby klienta.
  •  
  • Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
   Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
  •  
  • Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
   V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali.
   Peníze vrátíme zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
  •  
  • Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?
   V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.
  •  
  • Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
   Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
   – službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
   – plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
   – v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.
   V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
   Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
   K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
   Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
  •  
  • Jak vyřizujeme stížnosti?
   Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1.
  •  
  • Co byste ještě měli vědět?
   Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.
   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty.
   V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?